సాహిత్య లోకానికి స్వాగతం…

sahitya lokam home page

నా రాధ – శ్రీ కృష్ణుని హృదయ తపము

మదియందు కల్లోలము , ఉష్ణోగ్రమున్ వేగలేక వివర్ణమౌ పింఛము… మ్రోగుటకు వేణువు ఊపిరేది అనగా, మురారిన్ జూచి వాయువు పాడలేననగా… వనమాలిని గాంచి పుష్పించుట మరిచె వనముల్, మధుభాషనుండి మౌనమున్ గ్రహింపలేక ఊగాడె పద్మముల్… ఉద్యానవనంబున పెరిగెనొక విచారంబు శ్రీ కృష్ణుని యదలోన నీట కన్నీరు చేరి, తడబాటుతో కదిలె జీవము కొలనులోన… “కుసుమ ప్రియా నయన, కమలాకర హృదయ చోర, రసరంజకమౌ నీ గానమున్ వినుటకు తపియించె మనసారా, సంకల్ప-వికల్పముల్ నొదిలి నీ ఆరాధ భూషణముల్…

By సాహిత్య లోకం 29 Jan 2019 Off

నీతి కథ: కాకి – కోయల

అనగనగా ఒక అడవిలో కోయలలు కలిసి నివసించేవి. అవి పూట అంతా దొరికిన ఆహారాన్ని ఒక దగ్గరకు చేర్చి, స్నేహితులు అందరితో పంచుకుని తినేవి. ఈ తంతుని చాలా రోజుల నుండి గమనిస్తున్న ఒక కాకి, ఏ కష్టమూ లేకుండా ఆహరం సంపాదించేయొచ్చు అని తన తెలివితో పన్నాగం పన్నింది. మగ కోయల నల్లగా, ఎర్రని రెక్కలతో తనకి దగ్గర పోలికలతో ఉంటుంది కాబట్టి కాకి తన రెక్కలకి ఎర్ర రంగు పూసుకుని చడీ-చప్పుడు లేకుండా కోయల…

By సాహిత్య లోకం 27 Jan 2019 Off

తూర్పున ఉదయించే చావు

“నా మజిలీలో మరొక్క రోజు, మరొక్క సృష్టి, మరొక్క చావు.” నేను మోసే ఉదయాలు ఇంకా దాహార్తితో కష్టపడట్లేదు, ఉదయపు కిరణాలు గడ్డి మైదానాలను ఆనందంతో నిద్రలేపగలుగుతున్నాయి. మేలుకోండి! మేలుకోండి! ఏ మనిషి చేతి గొడ్డలి మీ మీద పడదు అనే ధైర్యంతో మేలుకోండి, బద్దకాన్ని బెరడుగా చేసుకున్న వృక్షాల్లారా. పరిగెత్తు లేగ దూడ, నీ స్వాతంత్య్రం కొద్దీ సేపే, తల్లి పాల అమృతత్వం కోసం పరిగెత్తు. నిద్రలేవండి! తండ్రులారా – భూదేవిని తొలిచి మీరు పడే…

By సాహిత్య లోకం 25 Jan 2019 Off

ఒంటేనుగు | Camel & Elephant

అనగనగా ఒక అరణ్యంలో, ఏనుగుల గుంపు నుండి ఒక ఏనుగు విడిపోతుంది. దారి తెలియక చాలా సేపు తిరిగి, తప్పిపోయి ఆ అరణ్య సమీపాన ఉన్న ఎడారికి చేరుతుంది. ఎడారి అంటే సరిగ్గా తెలియని ఆ ఏనుగు, ముందుకు వెళ్తే నీరు దొరుకుతుందేమో అనే ఆశతో ఎడారిలోకి వెళ్తుంది. పాపం, ఆ ఏనుగు ఎంత తిరిగినా ఒక్క నీటి చుక్క కూడా కనిపించదు. ఇంతలో ఆ ఏనుగుకి దూరంలో ఒంటె కనిపిస్తుంది. సాటి జంతువు కనిపించిందని సంతోషంతో…

By సాహిత్య లోకం 24 Jan 2019 Off